Ngoại tệ - Việt Nam

Tiền Việt vs. Đô la USD

3 tháng

USD/VND 3 tháng

5 ngày

USD/VND  5 ngày

1 năm

USD/VND  1 năm

Ngoại tệ - Thế Giới

Ngoại tệ - Thế Giới (xem thêm)

Thị Trường Tiền Tệ