Tin tức

Các Quy Định về Giao Dịch Vàng Miếng Trong Nước Sẽ Có Hiệu Lực Từ Ngày 27/11

Quy định về giao dịch vàng miếng trong nước có sự thay đổi từ 27/11

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 12/2023 nhằm sửa đổi Thông tư số 06/2013, hướng dẫn về hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường nội địa. Thông tư này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 27/11/2023.

Trong Thông tư số 12, Điều 2 sửa đổi và bổ sung một số cụm từ, điểm, và khoản điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên quan đến hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường nội địa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý.

Thông tư số 12 cũng có sự điều chỉnh và bổ sung cho Điều 14, về việc thông báo kết quả giao dịch mua bán vàng miếng, như sau: Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước sẽ đưa ra thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tài chính – Kế toán, Sở Giao dịch và Cục Phát hành và Kho quỹ về kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng cho từng tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, sau khi họ đã ký xác nhận giao dịch.

Điểm b của khoản 1, Điều 15 cũng được điều chỉnh và bổ sung như sau: Vào cuối ngày ký xác nhận giao dịch và vào cuối ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước sẽ lập danh sách các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ tiền giao dịch vàng miếng trong ngày và đưa ra thông báo bằng văn bản cho Vụ Tài chính – Kế toán, Cục Phát hành và Kho quỹ để tiến hành thủ tục giao vàng miếng cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp theo quy định tại điểm c của khoản này.

Điểm b của khoản 2, Điều 15 cũng được sửa đổi và bổ sung: Ngay sau khi hoàn thành quá trình giao nhận vàng miếng, Cục Phát hành và Kho quỹ sẽ thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở Giao dịch để tiến hành thanh toán tiền cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.

Thông tư cũng quy định rõ vai trò của Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước trong việc làm điểm liên kết để hợp tác với Vụ Quản lý Ngoại hối trong việc xem xét và quyết định về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Họ cũng phải thông báo cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp về quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc tạm ngừng giao dịch và hủy quan hệ giao dịch vàng miếng.

Quy định mua, bán vàng miếng trong nước được áp dụng từ 27/11
Quy định mua, bán vàng miếng trong nước được áp dụng từ 27/11

Đồng thời, Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước cần hợp tác với Sở Giao dịch để thực hiện nhiệm vụ thanh toán trong giao dịch mua, bán vàng miếng và thông báo bằng văn bản đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp về việc không hoàn trả tiền đặt cọc.

Ngoài những điều đã nêu, Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước phải thông báo và cập nhật danh sách các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng cho Cơ quan Thanh tra và giám sát ngân hàng, Vụ Quản lý Ngoại hối. Họ cũng phải hợp tác với Vụ Quản lý Ngoại hối và Vụ Chính sách Tiền tệ để xây dựng phương án mua, bán vàng miếng theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

Hơn nữa, Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước cần hợp tác với Vụ Quản lý Ngoại hối để xác định giá mua, giá bán vàng miếng (đối với trường hợp mua bán trực tiếp và đấu thầu theo khối lượng), giá sàn, và giá trần (đối với trường hợp đấu thầu theo giá) theo phương án mua, bán đã được phê duyệt.

Chỉnh sửa Điều 10 của Thông tư 01/2014/TT-NHNN về Xuất nhập khẩu vàng

Dựa trên cấu trúc đầu tư vàng thuộc dự trữ ngoại hối của nhà nước, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước đã chính thức hợp tác với Vụ Chính sách tiền tệ, Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ Quản lý ngoại hối và các đơn vị liên quan để thông báo cho Trưởng Ban điều hành về việc xuất khẩu và nhập khẩu vàng, bao gồm:

  • Số lượng vàng xuất khẩu và nhập khẩu;
  • Loại vàng cần xuất khẩu và nhập khẩu;
  • Nguyên tắc xác định giá vàng xuất khẩu và nhập khẩu;
  • Thời điểm xuất khẩu và nhập khẩu vàng;
  • Các thông tin liên quan khác.

Việc xuất khẩu và nhập khẩu vàng để điều chỉnh lượng vàng đã được mua và bán để can thiệp vào thị trường vàng trong nước sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 19 của Thông tư 01/2014/TT-NHNN.

Dưới sự phê duyệt của Thống đốc về việc xuất khẩu và nhập khẩu vàng, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước sẽ tiến hành giao dịch với các đối tác nước ngoài, thực hiện các thủ tục thanh toán và hướng dẫn về giao và nhận vàng. Cục Phát hành và Kho quỹ sẽ đảm bảo chủ trì và hợp tác với các cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục hải quan, giao và nhận vàng.

Xem thêm
Back to top button