USD Index

Biểu đồ US Dollar Index 1 giờ qua - tự động cập nhật mỗi 30 giây

Biểu đồ Giá Vàng 1 giờ qua - tự động cập nhật mỗi 30 giây

Biểu đồ US Dollar Index 24 giờ qua - tự động cập nhật mỗi 30 giây

Biểu đồ Giá Vàng 24 giờ qua - tự động cập nhật mỗi 30 giây

Biểu đồ US Dollar Index 5 ngày qua - tự động cập nhật mỗi 30 giây

Biểu đồ Giá Vàng 5 ngày qua - tự động cập nhật mỗi 30 giây

Biểu đồ kitco 3 ngày qua

Chia sẻ